Fasciation of sweet potato

Fasciation of sweet potato